กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ดังนี้

ตำแหน่งจำนวน (คน)
ผู้อำนวยการ1
ข้าราชการครู2
พนักงานราชการ62
ครู ศรช.2
บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)1
จ้างเหมาบริการ2