กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดและส่งเสริมการศึกษาให้ผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ดอยหัวแม่คำ และเทอดไทย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภูมิปัญญาชาวบ้านและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำรงชีวิต ยึดมั่นขนบธรรมเนียมวิถีชนเผ่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ปลูกป่า สร้างคน”