กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1.กศน.ตำบลเทอดไทย
2.กศน.ตำบลแม่สลองใน
3.กศน.ตำบลแม่สลองนอก
4.กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้
1) การวางแผนจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
4) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ในรูปแบบต่างๆ
6) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กศน. ตำบล
กิจกรรมหลักของ กศน. ตำบล
1)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information center)
2) ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)
3) ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center)
4) ศูนย์ชุมชน (Community Center)