????????????
 
     

นางอรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
E-mail:maefa.nfe@gmail.com

คณะครูประจำ สำนักงาน

นายเกรียงศักดิ์ กิติลือ
ครูอาสาฯ ศศช.บ้านอีก้อป่ากล้วย
(หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ)
นางอมรรัตน์ สาคำ
ครูอาสาฯ ศศช. บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.1
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
นางนงนุช กองมะลิ
ครูอาสาฯ พื้นที่ปกติบ้านห้วยไร่สามัคคี
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นายฐานันดร รวมสุข
ครูอาสาฯ พื้นที่ปกติ
(นายทะเบียน)

ครูอาสาฯ ศศช.บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.17
(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ)

 
นางจีรภิญญา เรืองวิทยนันท์
ครูอาสาฯ ศศช.บ้านอีก้อสี่หลัง
(เจ้าหน้าที่ทะเบียน)
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร
เจ้าหน้าที่การเงิน
(ครู ศศช.บ้านอาโย๊ะอนามัย)
นางสุวิมล ขัติยะ
ครูอาสาฯ ศศช. บ้านป่าคา
(งานบุคลากร)
นายสุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ
ครูอาสาฯ ศศช.
(งานสารสนเทศ)
 
คณะครู กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
นายณรงค์ ขัติยะ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครูนิเทศก์ ตำบลแม่ฟ้าหลวง)
นายปริเชษฐ เกเย็น
ครู กศน.ตำบล
(หัวหน้ากศน.ตำบลแม่ผ้าหลวง)
นางสาวนภัสกรณ์ ทนดี
ครู กศน.ตำบล
(กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง)
นายวิษณุ ใจอ้าย
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านป่ายางอีก้อ)
นางสาวปัฐมา ปัตถาพิมพ์
ครูอาสาฯ ศศช
(ครู ศศช.บ้านปางหนุ่นพัฒนา)
นางสาวศุภานัน มณีวงศ์
ครูอาสาฯ ศศช
(ครู ศศช.บ้านสวนป่า)

นายตรีเนตร ขัติยะ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านสามัคดีใหม่)

นางสาวทัศนันท์ ซาวคำเขต
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านปางพระราชทาน 3)
นายเรวัฒน์ ค้ากำยาน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านปางพระราชทาน2)
นางสาวภานุมาศ สุริยา
ครูอาสาฯ ศศช
(ครู ศศช.บ้านห้วยปูใหม่)
นางสาวปนัดดา อินเทพ
ครู อาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านแม่เปิน)
นางอัญชลี ชาวลี้แสน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านผาบือ)
นางสายสุนีย์ โกฎฐา
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 18)


 
คณะครู กศน.ตำบลเทอดไทย
นายคนอง ภิยะคำ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครูนิเทศก์ กศน. ตำบลเทอดไทย)
นางวัชราภรณ์ กันทะสิงห์
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านทูหมออาเน)
นายชาตรี ไชยรัตน์
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านเทอดไทย)
นายบัณฑิต จันทาพูน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านปูนะ)
นายธวัชชัย เผ่าเรือน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านขาแหย่ง)
นางสาวศรีไพร วงค์ประดิษฐ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านแสนเมืองโก)
นางสาวเพชร์ชารี สุทธิประภา
ครู กศน.ตำบล
(หัวหน้า กศน.ตำบลเทอดไทย)
นางสาวอภิรดี เมฆสัจจากุล
ครู กศน.ตำบล
(กศน.ตำบลเทอดไทย)
นางสาวพรสถิตย์ ภู่จามรี
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านแม่คำน้อย)
นายวีรสุนทรี สีลา
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านจะป่า)
นายรณกฤต รินนายรักษ์
ครูอาสา ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยอื้น)
นายชวลิต ไชยประเสริฐ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านจะทอ)
นายบุญช่วย ห่านตระกูล
ครูอาสาฯ ศศช.
(ศศช.บ้านป่าซางสูง)
นายวิชิตพงศ์ สำกลวง
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านม้งแปดหลัง)
คณะครู กศน.ตำบลแม่สลองใน
นายณัฐวัตร การเก็บ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครูนิเทศก์ ตำบลแม่สลองใน)
นายสุพร คำปัน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านสามสูง)
นางผลิดา หล้าอินถา
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านพะน้อย)
นายวัชระ หลวงโย
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านมะหินกอง)
นายศศิพงค์ ชำนาญยา
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านอาโต่)
น.ส.ประวีณา สันป่าแก้ว
ครูอาสาสมัครฯ
(ครู ศศช.บ้านพะมูเซอ)
นายกฤษนัย ชาติชนะกุล
ครูอาสาสมัครฯ เสมาพัฒนาชีวิต
(ครู ศศช.บ้านสามแยกอีก้อ)
นายดำเนิน คำดี
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านอาแหละ)
นายสุทน ไชยชมภู
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยหก)
นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยส้านใหม่)
นางปีวรา ปีลา
ครูอาสาฯ ศศช .
(ครู ศศช.บ้านอาโย๊ะใหม่)
นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านแม่สแลป)
นางสาวศรีสังวาลย์ แลใจปา
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านจะคำน้อย)
นางสาวอนัญญา เรืองอารีย์กุล
ครู ศรช.
(กศน.ตำบลแม่สลองใน)
นายเกียรติศักดิ์ อินเทพ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยหยวกป่าโซ)
นางหทัยกาญจน์ เลี่ยนเครือ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยกระ)
นางสาวราตรี อินทะนะ
ครู กศน.ตำบล
(กศน.ตำบลแม่สลองใน)
นายชุมพล เลี่ยนเครือ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านห้วยหมาก )
นายนันทพล กาวี
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านมอล่อง)คณะครู กศน.ตำบลแม่สลองนอก
นายบุญเสริม กาติ๊บ
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครูนิเทศก์ ตำบลแม่สลองนอก)

นางสาวศิลา ศรีวรรักษ์
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านธาตุ)
นายไพรรัตน์ เชื้อเมืองพาน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านอาแหละ)
นางสาวสุกัญญา อยู่ลือ
ครู ศรช.
(กศน.ตำบลแม่สลองนอก)
นายคนองเมฆ ใจสุข
ครู อสาศศช.
(ครู ศศช.บ้านโลจังชน)
นางสาววาสนา วิริโยฬาร
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านอาแบ)
นายหนึ่งบุรุษ เตชะธีระชาตรี
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านจะบูสี)
นายฤทธิไกร เบิกบาน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านเฮกะ)
นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านเลาสิบ)
นางสาวรัตนา ทาศักดิ์
ครู กศน.ตำบล
(หัวหน้ากศน.ตำบลแม่สลองนอก)
นางสาวเบญจมาศ วะพิทักษ์
ครูอาสาฯ ศศช.
(ศศช.บ้านป่าคาสามัคคี)

นายวิชิต เดชาฤทธิไกร
ครูอาสาฯ ศศช.
(ครู ศศช.บ้านแม่จันหลวง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   
   
ว่าที่ รต.เพียงเพราะรัก มุมขาว
บรรณารักษ์อัตราจ้าง